language
  • China
  • English
  • Italian
  • Vietnam

Mạng lưới phục vụ

Trung tâm phục vụ tiếp thị Hoa Bắc
Địa chỉ: Cao Ấp, Hà Bắc
Điện thoại: 008618903735698

Trung tâm phục vụ tiếp thị Hoa Nam
Địa chỉ: Phật Sơn, Quảng Đông
Điện thoại: 86-757-81808181

Trung tâm phục vụ tiếp thị Hoa Trung
Địa chỉ: Cao An, Giang Tây
Điện thoại: 008618337351670

Trung tâm phục vụ tiếp thị Tây Nam
Địa chỉ: Giáp Giang, Tứ Xuyên
Điện thoại: 008615517365366

Trung tâm phục vụ tiếp thị Phúc Kiến
Địa chỉ: Tấn Giang, Phúc Kiến
Điện thoại: 008618903735698

Trung tâm phục vụ tiếp thị quốc tế
Điện thoại: 86-373-5900396
E-mail: info@chinasenyouco.com

Liên hệ

Điện thoại phục vụ: 86-373-5900315
Fax: 86-373-5900399
E-mail: info@chinasenyouco.com
Địa chỉ: số 8, đường Hưng Nghiệp, cầu số 20, khu kinh tế Tân Hương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

Theo dõi


  • Sina Weibo

  • Official Account